ارسال مقالات تا تاریخ 20 تیرماه 96
واریز هزینه ها تا تاریخ 22تیرماه 96
زمان برگزاری همایش 26تیر 96
 
صفحه اصلی > اعضای کمیته داوران
.: اعضای کمیته داوران

نام و نام خانوادگي

سمت

جناب آقای ابوذر پرهیزکاری

دانشگاه پیام نور تهران

جناب آقای دکتر اردشیر آذرخش

دانشگاه علوم تحقیقات تهران

جناب آقای دکتر اسماعیل شعبانی نژاد

دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر ناصر نصیری

موسسه آموزش عالی علامه خویی

جناب آقای دکتر کاظم منافی شرف آباد

دانشگاه بوعلی سینا

جناب آقای محمدرضا عین قلایی

سازمان محیط زیست

جناب آقای دکتر محمود جاوید مهر

دانشگاه  فرهنگیان سبزوار

جناب آقای دکتر مهدی نبی پور افروزی

دانشگاه ازاد واحد فیروزکوه

جناب آقای یحیی استادی

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

جناب آقای دکتر یونس اسکندری

دانشگاه پیام نور زنجان

جنای آقای احمد یوسف پور

دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران