ارسال مقالات تا تاریخ 20 تیرماه 96
واریز هزینه ها تا تاریخ 22تیرماه 96
زمان برگزاری همایش 26تیر 96
 
صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی


رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

5

جناب آقای دکتر علی موری

رئیس انجمن افق نوین علم و فناوری

6

جناب آقای پروفسور علی دشتی

استاد دانشگاه ونیز ایتالیا

7

جناب آقای دکتر غلامرضا مومنی

رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند

8

جناب آقای دکتر مهر انگیز سلیمانی

دانشگاه پیام نور

9

جناب آقای دکتر ناصر مولایی

دانشگاه علمی کاربردی

10

جناب آقای دکتر عبدالحسین مرادی

سرپرست پایگاه مرکزی تولید علم و فرهن