ارسال مقالات تا تاریخ 20 تیرماه 96
واریز هزینه ها تا تاریخ 22تیرماه 96
زمان برگزاری همایش 26تیر 96
 
| راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني